top of page

Polityka prywatności

1. Administrator danych i definicje

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego, zwanym także Pośrednikiem, jest firma Thunderdev Mateusz Koślacz, Dębicka 37/2 01-461 Warszawa, NIP: 5361871144, REGON: 366161024

 2. Z Administratorem danych można kontaktować się ​pod adresem poczty elektronicznej kontakt@pracawnorwegii.net. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem.

 3. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Serwisu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.

 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę świadczenia usługi (zwanej później Usługą) pośrednictwa w poszukiwaniu pracy poprzez wysłanie formularza "szukam pracy", zwanego później Formularzem.

 5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): https://pracawnorwegii.net za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o usługach pośrednictwa w poszukiwaniu pracy oraz wysłać formularz zgłoszeniowy i a zarazem zlecić świadczenie usługi.

 6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.

 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. W celu realizacji Usługi Pośrednik przetwarza:

  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;

  3. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania usługi pośrednictwa w znalezieniu pracy, a których podania w procesie zgłoszenia wymaga Administrator.

 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika z Serwisu.

 4. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Działania marketingowe administratora

 1. Na stronie Serwisu Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Serwisu.

4. Odbiorcy danych użytkowników

 1. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR. W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;

  3. do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;

  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

  5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

   3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;

  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Cookies

 1. Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;

  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);

  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Serwis internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Serwisu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Serwis internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.

 4. Jeżeli Klient/Użytkownik Serwisu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Serwis internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Serwis internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Serwisu internetowego).

 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

 7. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;

  3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu internetowego.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Serwisem internetowym reklamodawców oraz partnerów Serwisu internetowego.

 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 6. Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 8. Na stronie Serwisu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.

 9. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Serwisie Internetowym dostępne są pd adresem: https://brilu.pl/pol-delivery.html.

 10. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Serwisie internetowym dostępne są pod adresem: https://brilu.pl/pol-payments.html.

7. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Serwisu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://brilu.pl/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klient

Załącznik nr 1. - wykaz narzędzi zewnętrznych

 

Narzędzie; Dostawca; Cel wykorzystania; Wyjaśnienia dostawcy; Ustawienia dostawcy

 • Wix.com;  Wix.com, Inc; Hosting Serwisu, zbieranie, przechowywanie i konsolidacja danych z formularzy i narzędzi analitycznych; Zobacz; Zobacz

 • Google Analytics; Google LLC;  Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową. ;Zobacz ; Zobacz

 • reCaptcha; Google LLC; Ocena czy użytkownik odwiedzający stronę internetową jest prawdziwym człowiekiem, czy botem.; Zobacz; Zobacz

 • Google Ads; Google LLC; Pomiarowanie i targetowanie reklam.; Zobacz; Zobacz

 • Meta Pixel; Meta Platforms, Inc.; Pomiarowanie i targetowanie reklam.; Zobacz; Zobacz

bottom of page